นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้การเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บ Puket Store เป็นไปอย่างราบรื่น ทางเราแนะนำให้ท่านตรวจสอบและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้งานให้ละเอียดก่อนเข้าใช้งาน เลือกซื้อและชำระค่าสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะติดต่อกับทาง Puket Store สามารถติดต่อได้ผ่านทางอีเมล์ puket@hotmail.com หรือ npuket@gmail.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงการใช้งาน

  • การเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บ ต้องให้ข้อมูลผู้ซื้อหรือผู้รับสินค้าอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันที่สุด และต้องปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
  • ผู้ใช้บริการสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา เพียงเข้าสู่ระบบสมาชิกของ Puket Store ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ทางเว็บไซต์แนะนำให้ผู้ใช้บริการเก็บข้อมูลทางบัญชีเป็นความลับ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ Puket Store ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสของท่าน โดยที่ท่านมิได้เป็นผู้ดำเนินการเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นพิสูจน์ได้โดยชัดแจ้งว่ามีสาเหตุมาจากทางเราโดยตรง
  • กรุณายืนยันและทำความเข้าใจ 'ข้อกำหนดและเงื่อนไข'เกี่ยวกับสมาชิกและการใช้งานเว็บไซต์ก่อนการใช้งาน ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ดังนั้น จึงขอความกรุณาผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเป็นประจำและยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย
  • สำหรับการชำระเงินค่าสินค้า ท่านจะต้องดำเนินการผ่านตัวกลางการรับชำระเงินค่าสินค้าตามช่องทางที่ปรากฏอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์เท่านั้น ทั้งนี้ทางผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการชำระเงิน กรณีเกิดความผิดพลาดในชำระเงินโดยไม่ใช่ความผิดของทางเว็บไซต์ เช่น โอนเงินผิดบัญชี หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งกับทางผู้ใช้บริการเองหรือทาง Puket Store
  • หากท่านมีความประสงค์จะทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการสั่งซื้อใดๆ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่ปรากฏอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์เท่านั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่ท่านมิได้ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังกล่าวอย่างครบถ้วน
  • ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ Puket Store และข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดี ไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยเด็ดขาด ข้อมูลของท่านจะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทของเราเพื่อการดำเนินการภายใน รวมถึงการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ การตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า และเพื่อการนำไปพัฒนาปรับปรุงสินค้าและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น
  • ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวมรวมไว้นั้น เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่และบริการต่างๆ ของทางเราที่ท่านอาจมีความสนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
  • เมื่อท่านได้ลงทะเบียนกับเราบนเว็บไซต์ ท่านได้อนุญาติให้เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลในการจัดส่งสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นจากเราตามโอกาสต่างๆ โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงท่าน กดลิงค์ "ยกเลิกข่าวสาร"จากท้ายจดหมายข่าว ที่ทางเราได้จัดส่งไปยังท่าน
  • ทาง Puket Store ได้มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่ตลอด หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง เคยมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย Puket Store ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการหรือระงับคำสั่งซื้อ ทางบริษัทอาจมีการติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันสั่งซื้อสินค้าอีกครั้ง โดยเป็นการปกป้องผู้ใช้บริการและป้องกันไม่ให้เกิดการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย